Tel: 066/370-770
Email: info@monerodoo.rs

Monero Rasveta
Povrat i
reklamacije

Mi se trudimo da osvetlimo Vaš životni prostor

POVRAT REKLAMACIJA I ODUSTAJANJE OD KUPOVINE

Ukoliko ste primili pošiljku i ustanovili da Vam proizvod ne odgovara, ili je roba fabrički oštećena ili iz bilo kog razloga želite da odustanete od kupovine, rok za odustajanje ili zamenu je 14 radnih dana od dana preuzimanja pošiljke.

U slučaju odustajanja od kupovine imate pravo da poručeni artikal zamenite za drugi ili da Vam bude vraćen novac. Da bi Vam novac bio vraćen ili proizvod zamenjen za drugi, prilikom vraćanja kupljenog proizvoda isti ne sme biti upotrebom oštećen, proizvod mora biti vraćen u originalnoj ambalaži.

U slučaju odustajanja od kupovine Potrošač snosi direktne troškove povraćaja robe. Ukoliko se opredelite da u zamenu poručite drugi artikal, takođe snosite direktne troškove slanja robe. Dužni smo da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovorimo potrošaču na izjavljenu reklamaciju, gde će potrošaču biti saopšten predlog, način i rok za rešavanje iste.

Povrat novca kupcu koji nema otvoren tekući račun izvršiće se elektronskim putem poštanskom uputnicom u roku od 14 dana od dana prijema povrata pošiljke.

Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) direktor preduzeća MONERO D.O.O. Ruma, Glavna 97, Ruma, dana 04.10.2020.godine donosi:

PRAVILNIK o načinu i postupku rešavanja reklamacija potrošača privrednog društva MONERO D.O.O. Ruma, Glavna 97, Ruma

Ovim pravilnikom, a na osnovu Zakona o zaštiti potrošača u cilju efikasnijeg regulisanja načina i postupka rešavanja reklamacija potrošača, gore pomenuto privredno društvo utvrđuje sledeće:

Član 1. Potrošač ima pravo na reklamaciju na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list na online shop-u privrednog društva MONERO D.O.O. Ruma, Glavna 97, Ruma u kojem je roba kupljena, uz ispravan fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun koji je izdat potrošaču prilikom prodaje robe. Pravo na reklamaciju iz stava 1. ovog člana važi 2 (dve) godine od dana kupovine, što se utvrđuje na osnovu računa o kupovini koji sadrži sve neophodne elemente za identifikaciju online shop-a kao i prodate robe.

Član 2. Ovlašćeno lica za prijem reklamacija Bojan Ristić.

Član 3. Za svaku reklamaciju ovlašćena lica online shop-a sastavljaju Reklamacioni list. U Reklamacioni list se unose sledeći podaci: 1. Naziv i adresa privrednog društva MONERO D.O.O. Ruma, Glavna 97, Ruma 

  1. Ime, prezime i adresa potrošača i svi prateći elementi, kao i oznaka kupljene robe/artikla;
  2. Datum kupovine, datum reklamacije, cena kupljenog artikla/robe, potpisi;
  3. Opis nedostatka na robi prema prijavi potrošača i njegov potpis;
  4. Zahtev potrošača u vezi sa robom, a koji mogu biti sledeći: – uz saglasnost potrošača otkloni nedostatak na robi; – uz saglasnost potrošača da robu sa nedostatkom zameni novom robom; Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2., tačka 5. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

– nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

– ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

– opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;

– otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Ukoliko je potrošač zbog nedostatka na robi pretrpeo štetu, u zapisnik se unosi u visini oštetnog zahteva.

  1. Primedbe ovlašćenih ica online shop-a, posebno da li je nedostatak na robi posledica pogrešne/redovne upotrebe od strane potrošača ili je posledica fabričke greške, odnosno ako to nije moguće vizuelno utvrditi, preporuka da robu pregleda ovlašćena/licencirana institucija ili Komisija za reklamacije;
  2. Potpisi potrošača i ovlašćenog lica online shop-a, odnosno njegovog zamenika. Reklamacioni list se sastavlja u 3 (tri) primerka, od kojih se jedan uručuje potrošaču, jedan primerak se dostavlja ovlašćenoj/licenciranoj instituciji zajedno sa proizvodom koji je predmet reklamacije ili Komisiji za reklamacije, a jedan se zadržava u MONERO D.O.O. Ruma, Glavna 97, Ruma.

 

Član 4. Ovlašćeno lice online shop-a ili njegov zamenik, obavezan je da potrošaču koji podnosi reklamaciju na njegov zahtev, u najkraćem roku zameni kupljenu robu, ukoliko je očigledno da su nedostaci na robi posledica fabričke greške ili su nastupili kao posledica transporta i manipulacije pre prodaje robe, a potrošač je saglasan da se reklamirani proizvod zameni proizvodom iste vrste, marke i kvaliteta.

Član 5. Ukoliko se na licu mesta istog dana kada je podneta reklamacija ne mogu utvrditi uzroci nedostatka na robi, koordinator online shop-a je dužan da izdvoji robu za koju je podneta reklamacija i da je uz zapisnik dostavi ovlašćenoj/licenciranoj instituciji ili Komisiji za reklamacije.

Član 6. Ako ovlašćena/ licencirana institucija ili Komisija za reklamacije utvrdi da je reklamacija osnovana, obavaveštava koordinatora online shop-a ili njegovog zamenika o svojoj odluci da je reklamacija prihvaćena. Obaveštenje iz stava 2. sadrži datum, vreme i mesto na kojem će biti ispunjen zahtev potrošača (predaja proizvoda koji je popravljen ili zamenjen novom robom iste vrste, marke i kvaliteta). Ovlašćeno lice ili njegov zamenik preduzimaju mere da se najkasnije u roku od 8 dana od dana reklamacije obavesti potrošač o njegovom zahtevu za reklamaciju.

Član 7. Ako ovlašćena/licencirana institucija ili Komisija za reklamacije utvrdi da reklamacija nije osnovana, o tome takođe obaveštava koordinatora online shop-a koji najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije obaveštava potrošača. Ovlašćeno lice online shop-a ili njegov zamenik je dužan da bez odlaganja, a najkasnije 8 dana od dana prijema reklamacije, pismenim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 14 dana. Ukoliko online shop iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produženju roka roka za rešavanje reklamacije odmah obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Član 8. Na sva pitanja iz oblasti reklamacija koja nisu regulisana ovim pravilnikom primenjivaće se pozitivni zakonski propisi i odluke nadležnih organa.

Član 9. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 04.10.2020. godine, odnosno danom donošenja i objavljivanja na oglasnoj tabli privrednog društva MONERO D.O.O. Ruma, Glavna 97, Ruma